شرایط استفاده امتیازات کارت مشتریان وفادار

۱- دارندگان سطح امتیاز برنز: به ازای خریدهای آنلاین پرداخت شده تا سقف ۲۰ میلیون تومان ۰.۵٪ امتیاز، در بازه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۱٪ امتیاز در کارت شارژ می‌شود.

۲- دارندگان سطح امتیاز نقره‌ای: در بازه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱.۵٪ امتیاز و همچنین از ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان ۲٪ امتیاز در کارت شارژ می‌شود.

retopi
توضیحات و شرایط کارت مشتریان وفادار